Сұрақтарға соңғы жауаптар

All events for the day

2018-04-30

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау

2018-04-30

«Мемсараптама» РМК-нің Қостанай облысы бойынша филиалының үш қызметкері (А.У.Жакупов, П.Н.Лебедев, Е.И.Сансызбаев) «Қауіпсіздік және еңбекті қорғау. Өрт қауіпсіздігі саласындағы техникалық минимум көлемінде оқыту» тақырыбы бойынша курсты оқып шықты. Оқыту нәтижелері және тапсырған емтиханы бойынша белгіленген үлгідегі сертификат және куәлік берілді

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау

2018-04-30

«Мемсараптама» РМК-нің Қостанай облысы бойынша филиалының үш қызметкері (А.У.Жакупов, П.Н.Лебедев, Е.И.Сансызбаев) «Қауіпсіздік және еңбекті қорғау. Өрт қауіпсіздігі саласындағы техникалық минимум көлемінде оқыту» тақырыбы бойынша курсты оқып шықты. Оқыту нәтижелері және тапсырған емтиханы бойынша белгіленген үлгідегі сертификат және куәлік берілді

Safety and labor protection

Safety and labor protection

2018-04-30

Three employees (Zhakupov A.U., Lebedev P.N., Sansyzbaev E.I.) were trained in the branch of RSE "Gosexpertiza" in Kostanay oblast on the topic: "Safety and labor protection. Training in the field of fire safety in the amount of the technical minimum." Based on the results of the training and passing the examinations, certificates and certificates of the established type were issued.

Безопасность и охрана труда

Безопасность и охрана труда

2018-04-30

В филиале РГП "Госэкспертиза" по Костанайской области прошли обучение три сотрудника (Жакупов А.У., Лебедев П.Н., Сансызбаев Е.И.) на тему: «Безопасность и охрана труда. Обучение в области пожарной безопасности в объеме технического минимума». По результатам обучения и сдачи экзаменов выданы сертификаты и удостоверения установленного образца.